מבדק בטיחות

מ.ו מפקחים ותברואה
עורכים מבדקי בטיחות ועוסקים בבדיקות בטיחות שוטפות של מוסדות החינוך בהזמנת הבעלויות במסגרת חוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט - 1969.
אצלנו מבדק הבטיחות הינו חוויה והוא תהליך בדיקה מובנה ושיטתי הבודק את מצב הבטיחות הפיזית של המוסד. בתום ההליך מוציא עורך המבדק דוח בטיחות מסכם לגורמים האחראים ומגדיר את קדימות הטיפול במפגעים שאותרו.